Mentalledelse®

Uanset om du er leder i en større organisation, eller om du er selvstændig erhvervsdrivende, er det vores Vision at du lykkes i dit LEDERSKAB, vel vidende, at udvikle din ledelse er arbejde du aldrig bliver helt færdige med.

Mentalledelse® tilbyder effektiv lederudvikling i ét samlet adfærdspsykologisk ledelseskoncept.
At give klare anvisninger på HVORDAN effektiv ledelse kan udføres, og hvilke elementer og aspekter der bør tages med i ledelsesarbejde, for netop at udføre Ledelse.  

Mentalledelse® er et jordnært og praktisk koncept i ledelse, og det både for mindre erfarne og mere drevne og erfarne ledere.
Mentalledelse® kan reelt identificere, definere og udvikle en konkret ledelsesplatform i en hvilken som helst organisation. Det værende både strategisk, taktisk og operationelt, lige fra bestyrelse og direktion ned gennem de enkelte ledelseslag, og til de enkelte afdelinger, team og de enkelte medarbejdere.

Omsættelighed, kongruens og paradigmefri er omdrejningspunkter for Mentalledelse® . Det betyder, at konceptet i både indhold og udformning giver anvisninger på hvordan ledelse kan udføres sammenhængende, og samtidig arbejde med ledelse uafhængig at forskellige ledelsesparadigmer og floskler, da Mentalledelse® er baseret på grundlæggende og ”evigt gyldige” adfærdspsykologiske aspekter og værktøjer.

Det er hvad Mentalledelse® handler om – dit LEDERSKAB og ledelse af mennesker til ønsket adfærd og resultater. 

Vi påstår at:

 • Ledere med psykologisk grundforståelse for hvad der påvirker menneskelig adfærd og hvordan,
  samt omsætter det i konkret ledelse, skaber langt mere værdi for deres virksomheder.
 • Medarbejder, som forstår virksomhedens strategi, og meningen her med, prioriterer mere effektivt.
  Jo bedre fornemmelse for hvor man er i værdikæden, jo bedre forståelse for egen Rolle, Mission &
  Berettigelse, giver langt bedre prioriteringer og bidrag i værdikæden.
  Bedre fornemmelse af at være en del af billedet, i stedet for at forsvinde i det.

Forudsætninger for Mentalledelse® 

Ledelse og management

Mentalledelse® handler om ledelse af mennesker. Det er vigtigt at understrege, da ledelse dels forveksles med, og dels sammenblandes med management, hvilket det bestemt ikke er i vores optik. Derfor er det nødvendigt at adskille de 2 begreber; Management og Ledelse:

 • Management er grundlæggende at træffe beslutninger, ”administrere”, tilføre og fjerne ressourcer.
 1. Hvad vil vi opnå, realisere, hvad skal der ske, etc.?
 2. Hvornår vil vi opnå det, realisere det, hvornår skal det ske, etc.?
 3. Hvordan vil vi opnå det, realisere det, hvordan skal det ske og med hvilke ressourcer?
 4. Hvem skal gøre hvad?
 5. Og begrundet i hvilke strategiske og taktiske beslutninger?

 

 • Ledelse handler i langt højere grad om, at kommunikere beslutninger, meningen med dem,
  skabe forståelse, samling og konsensus omkring dem, end om at træffe dem.
 1. Hvad skal vi kommunikere?
 2. Hvornår skal vi kommunikere det?
 3. Hvem skal vi kommunikeres til, og hvem skal gøre det?
 4. Hvordan skal vi kommunikere det?
 5. Samt i hvilken kontekst skal vi kommunikere det?

Samtidig handler ledelse også om, at management defineres og udføres i overensstemmelse  med hvorledes vi mennesker fungerer rent mentalt. Altså at bruge sindets måde at fungere på til, at effektivisere vores management.

Eksempelvis:
I forbindelse med de endeløse diskussioner om folkeskolen, hører vi ofte at skolen skal være tidsvarende. Det skal den også, og så skal den i særdeleshed være sindssvarende. Med det mener jeg, at når vi leder (hvilket jo er folkeskolens fornemmeste opgave, at lede til læring), bør vi anlægge pædagogikken (som vel kan betegnes som en del af skolens ledelsesplatform) så den understøtter menneskelige mentale aspekter mest hensigtsmæssigt. Og ikke nødvendigvis hvad tiden så måtte bringe af smarte teknologiske værktøjer, eller begreber som eksempelvis differentieret undervisning, rummelighed og inklusion. Vi skal tænke på, at lærerne (lederne til læring) og skolen skal formå at udføre det, hvilket kan være særdeles vanskeligt. Det gælder både i folkeskolen og i private og offentlige virksomheder. De værktøjer vi bruger, de beslutninger vi træffer, og i særdeleshed lærernes (ledernes) adfærd, pædagogik og værktøjer, påvirker menneskelig tænkning, meningsdannelse og adfærd, både hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt.

Dels har vi som ledere vores egen personlighed og ledelsesstil, og dels har organisationen forhåbentlig en ledelsesplatform, der definerer hvad god ledelse er i netop denne organisation.

Det betyder at lederen:

 • Dels skal udføre ledelse der understøtter og udvikler den ønskede ledelsesstil
 • Dels skal lede sine medarbejdere til de bedst mulige resultater
 • Lederen skal med andre ord passe ind i, understøtte og udvikle de kulturelle og ledelsesmæssige aspekter og kendetegn der ønskes værende gældende for organisationen.

Det samme er gældende for de øvrige medarbejdere. De skal også passe ind i de kulturelle aspekter der ønskes skal være gældende for organisationen. Vi mennesker agerer ca. 95% ubevidst, så det siger sig selv, at det er nemmere at lede en homogen gruppe, end en gruppe der er sammensat af meget forskellige personligheder. Jo mere uhomogen gruppen er sammensat, jo større krav stiller det til lederens kommunikative formåen (og lærens formåen som leder af undervisningen).

Sammenfattet betyder det, at Ledelse = kommunikation, og at kommunikation = adfærd
Ledelse handler således om adfærd, om:

 • HVAD du kommunikerer
 • Til HVEM du kommunikerer
 • HVORNÅR, du kommunikerer.
 • HVORDAN du kommunikerer.
 • I HVILKEN kontekst du kommunikerer.

Det der ikke er kommunikeret, eksisterer reelt ikke. Og i så fald tager dine medarbejdere alene udgangspunkt i det de har liggende i deres eget lager af sandheder, og danner mening ud fra det, hvilket kan være særdeles uhensigtsmæssigt.

Du kan IKKE IKKE kommunikere, og således kan du IKKE undgå at lede.
Dit kropssprog er ledelse, alt hvad du gør og fraholder dig fra at gøre er ledelse, alt hvad du siger og
måden du siger det på er ledelse, og alt hvad du fraholder dig fra at sige, er ledelse.

 Ledelse er alt for alvorlige og kostbare opgaver til at kunne løses med floskler

Der findes mange tilgange til ledelse, Vi tillader os her at kalde dem ledelsesfloskler, bl.a.:

 • Anerkendende ledelse
 • Værdibaseret ledelse
 • Missionsledelse
 • Handlingsledelse
 • Tillidsbaseret ledelse
 • Positiv psykologi
 • Appreciative Inquiry
 • Velfærdsledelse
 • Visionær ledelse
 • Narrativ ledelse
 • Meningsledelse
 • Identity Performance Management (IPM).

Vi ved godt det er lidt firkantet at kalde dem floskler. At vi alligevel tillader os at gøre det skyldes, at disse enkeltstående ledelsesbegreber reelt ikke eksisterer, idet intet menneske, intet team, eller ingen organisation er drevet af eksempelvis værdier alene. Ingen adfærd og intet samarbejde er baseret alene på disse enkeltstående ledelsesbegreber, og absolut ingen af begreberne kan stå alene.

Hvis disse begreber har deres berettigelse, betyder det implicit, at ledere skal formå at lede med dem alle, hvilket selv sagt sætter lederne på en meget vanskelig opgave. Alene at overskue og huske begreberne er en vanskelig opgave, at kunne anvende dem, en endnu vanskeligere opgave.
I stedet for begreberne, bør man arbejde sammenhængende med ledelse ud fra hvorledes det menneskelige sind fungerer. Altså ud fra adfærdspsykologiske aspekter og med værktøjer der arbejder med medarbejdernes adfærd gennem deres tænkning og meningsdannelse.
Mennesker motiveres forskelligt af eksempelvis anerkendelse, ros, ris, positiv psykologi, etc. Derfor bør ledere møde både deres medarbejdere og lederkolleger i deres egen mentale konfiguration, i stedet for at spænde én ledelsesfloskel ud over dem alle.
 

Grundholdninger til ledelse

Mentalledelse® arbejder ud fra grundholdningen ”der findes ingen absolut sandhed om hvad god ledelse er”. Næsten uanset ledelsesstil og ledelseskultur, vil der være mennesker der passer ind, som stortrives og er motiverede, og så er der mennesker der bestemt ikke passer ind.

Vi besluttet, at jeg absolut intet facit har på, eller meninger om, hvad der er god ledelse for dig og dine kolleger. Derimod er vi specialister i, at hjælpe jer med, at definere jeres egen gode ledelse, binde det sammen og lykkes med det.

Mentalledelse® er unik i både tænkning, indhold og form.

Din ledelse handler om dig, jeres ledelse handler om jer, jeres kommunikation og samarbejde, jeres processer og jeres relationer. Derfor undgår Mentalledelse® værktøjer og analyser, der implicit arbejder ud fra forud definerede meninger om hvad god ledelse er, hvad godt teamarbejde er, etc., og tager i stedet udgangspunkt i, hvad det er for jer.

Det betyder, at du med Mentalledelse® som platform arbejder mere åbent og nuanceret, og her igennem identificerer og integrerer hvad god ledelse er for netop dig og din organisation, hvilket giver endnu bedre mulighed for at:

 • Skabe klarhed og tydelig retning
 • Skabe bedre muligheder for effektiv eksekvering
 • Skabe de sammenhænge, der giver mening i jeres virksomhed
 • Skabe bedre selvledelse og mere hensigtsmæssig adfærd og samarbejde på alle niveauer i virksomheden
 • Samle kræfterne i virksomheden til at nå de mål I stræber efter – at få organisationen til at flyve i formation.

Meningen med ledelse er vel at skabe endnu stærkere mentale sammenhænge fra vision til adfærd, fra mål og strategi til taktik og handling. Både vertikalt og specielt horisontalt i organisationen.
Med Mentalledelse® i spil, bliver jeres ledelse mere reel, sammenhængende, mere kraftfuld, og jeres Management virker stærkere.
Samtidig giver Mentalledelse® dybere og mere nuanceret forståelse for menneskelig adfærd, og sætter dig og dine kolleger endnu bedre i stand til at løse jeres management gennem mere effektiv ledelse.

Mentalledelse® arbejder mentalt, og knytter de mere traditionelle ledelsesbegreber og tilgange, til det menneskelige sinds måde at fungere på. Med andre ord sikrer Mentalledelse®, at dit ledelsesarbejde bliver mere kongruent og sammenhængende, relateret til, at det er mennesker der skal realisere opgaverne.
Samtidig bliver jeres Management mere effektivt, hvilket jo egentligt er formålet – Management skal jo virke med mennesker.

Kort kan det siges, at bogen kan være med til at udvikle dit og dine kollegers LEDERSKAB, så I får endnu mere effekt ud af jeres Management.